תקנון האתר - תנאי שירות

ברוכים הבאים לאתר בידור טי וי.

השימוש באתר כפוף בכל עת לתנאי שימוש אלה. הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.

מידע כללי על האתר

1. אתר בידור טי וי מהווה מדריך מסווג לאמני בידור, מוסיקה, תיאטרון, תרבות וענפים נלווים, ומאפשר למנוייו לייצר תוכן עצמי ולהעלות לדפים האישיים שלהם טקסט, תמונות, קטעי וידאו וקטעי אודיו ולשתף אותם עם אחרים.

התכנים באתר

2. עם רישום המנוי לאתר בידור טי וי, המנוי מאשר, מצהיר ומתחייב כי:

2.1. התכנים אשר המנוי יעלה לאתר בידור טי וי הינם תכנים מקוריים שנוצרו על ידי המנוי או מי מטעמו וכי המנוי הוא בעל כל הזכויות בתכנים, לרבות זכויות הקניין הרוחני כגון זכויות יוצרים וכי השימוש בתכנים לא יגרום למפעילי האתר ו/או לגולשים באתר להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.

2.2. המנוי מאשר בזה למפעילי האתר ולגולשי האתר להשתמש בתכנים במסגרת האתר, ולא יהיה זכאי לתמורה כספית או אחרת בגין כך. מבלי לפגוע בכלליות האמור, מפעילי האתר יהיו רשאים, ככל שהדבר יידרש, לבצע כל פעולה בתכנים לצורך שידורם / העברתם / הצגתם, לרבות להקליט (לצורכי שירותי התוכן), לערוך, לשדר, לשלוח, לשמוע ולהשמיע הקלטות של התכנים. התחייבויות אלו הינן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לשינוי.

2.3. המנוי מתחייב כי התכנים לא יכללו כל תוכן האסור על פי דין ו/או שהושג מביצוע פעולות שלא כדין לרבות אך לא רק, צילום ללא הסכמת המצולמים ו/או חומר הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע או להפר בזכויות קנייניות של אחרים - לרבות בזכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או חומר פורנוגרפי, ארוטי או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, או את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, שלא כדין ו/או חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו ו/או חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או חומר בעל אופי או תוכן מעליב, עוין, טורדני, מאיים, גזעני, גס, פוגע ברגשות הציבור ו/או חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ''א-1981, או כל חומר בטחוני רגיש או חומר רגיש מטבעו, חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל או כל חומר הכולל עידוד להשתתפות בהימורים או הגרלות האסורים לפי דין בישראל או תוכניות פירמידה.

2.4. מפעילי האתר יהיו רשאים לבטל מנוי ו/או לא להציג ו/או להסיר תכנים שיימצאו כלא ראויים לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר ו/או אשר יתקבלו בגינם תלונות כלשהן. למען הסר ספק מובהר שבמקרה שתתקבל תלונה כלשהי נגד קובץ שהעלה משתתף, מפעילי האתר יהיו רשאים לפי שיקול דעתם להסיר את הקובץ בהקדם האפשרי מהאתר.

2.5. המנוי מתחייב בזאת לשפות ולפצות את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו למפעילי האתר בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לתכנים שהעלה המנוי לאתר.

2.6. לא תהיה למנוי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או הגולשים באתר בנוגע לשימוש בתכנים.

3. אל הדף האישי רשאי המנוי להעלות טקסט, 10 תמונות בפורמט JPG, סרטון וידאו בפורמט AVI, MPG, MOV, WMV של עד 40 מ"ב, שיומר על ידי המערכת לפורמט FLV, ו-4 קטעי אודיו בפורמט MP3. תכנים נוספים יורשו להעלאה בתשלום נוסף.

4. בכל מקרה בו יפר המנוי את תנאי המנוי ו/או בכל מקרה בו יפר המנוי את התחייבויותיו כלפי מפעילי האתר יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את המנוי ולא תהיה למנוי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר בגין ביטול המנוי בנסיבות האמורות לעיל.

5. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת מפעילי האתר, ולא תהיה למנוי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המנוי ומשתמש הקצה.

רישום לאתר 'בידור טי וי'

6. כדי להפוך למנוי באתר יש צורך בהרשמה, שתתבצע באמצעות האתר, לאחר משלוח טופס הזמנה בפקס ותשלום באמצעות כרטיס אשראי, צ'ק או העברה בנקאית.

פרטיות

7. מפעילי האתר יימנעו ממסירת פרטים אישיים של מנויים ו/או גולשים לצדדים שלישיים, אלא אם הם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה מנוי או גולש באתר. במקרה זה רשאים מפעילי האתר למסור את פרטיו של מנוי ו/או גולש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

8. מפעילי האתר רשאים להשתמש בפרטי המנויים לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן ליצירת קשר עמם והתאמת האתר לצרכיהם והעדפותיהם האישיות. מפעילי האתר לא יעבירו למפרסמים מידע שעלול לזהות מנויים באופן אישי, אלא אם מנוי ירצה זאת ויביע את רצונו המפורש בכך.

9. מפעילי האתר שומרים על זכותם, אך לא יהיו חייבים, להשגיח על החומר שפורסם בשטחים הגלויים לעין הציבור באתר. מפעילי האתר יהיו רשאים להסיר כלאינפורמציה מעין זו, אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה. מבלי לפגוע בזכותם זו של מפעילי האתר, המנוי ורק המנוי יהיה אחראי לתוכן של החומרים שהוא יפרסם בשטחים הגלויים לעין הציבור בשירות, ובהודעות דואל ומסרים. כל הודעת דואל שתישלח בין המנוי לבין מנוי אחר בשירות, אשר אינה נגישה לציבור, תטופל כמסמך מוגן על ידי דיני הפרטיות.

כללי:

10. הואיל שהאינטרנט ומערכת שמות המתחם - לרבות ניהולם ורישומם - מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, ובמרוצת הזמן נצבר ניסיון עסקי רב בקשר עימם, רשאים מפעילי האתר לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים שיחתמו מפעילי האתר עם מנהלי המרשם או כדי להתאימו לנסיבות העסקיות המתחדשות. תנאי ההסכם החדשים שיפורסמו באתר יחולו על המנוי עם פרסומם ו/או מיד עם רישומו של המנוי לאתר.

11. מפעילי האתר לא יהיו אחראיים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למנויים ו/או לגולשים ו/או לרכושם עקב הפרעות, נזקים, קלקולים, תקלות, גישה לא חוקית למחשבים ושרתים של מפעילי האתר,כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל מפעילי האתר או מי מספקיהם.

12. אין מפעילי האתר מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למנוי ו/או לגולש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או באתר המקושר לאתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

13. מפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל תקלה טכנית בהפעלת המערכות.

14. מפעילי האתר לא ישאו באחריות לתכנים שיפורסמו באתר בידור טי וי על ידי מנויי האתר והמפרסמים בו.

15. המנוי מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר , בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם המנוי שרכש.

16. התכנים שהעלה המנוי לאתר הינם באחריותו הבלעדית של המנוי, ומפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למנוי או לכל גורם אחר.

17. מפעילי האתר רשאים להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, את שירותי האתר ו/או לשנות את תנאי השירות, בהודעה אשר תתפרסם באתר. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמנוי מוותר על כל טענה בנוגע לסיום השירות או שינוי תנאי השירות כאמור.

18. תקנון זה מסדיר את תנאי השירות באתר והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם רישום המנוי, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.

19. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.